K U N D E :  ANR Bonn, Akademie für medizinische Fortbildung
A U F G A B E : Logodesign, Mediengestaltung, Beschilderungen, Produktion u.a.